ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Baennexr Naew Nxn Thabuy Si Mwng Lay Thiy
 • ยินดีต้อนรับwebsite
 • อาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • Banner 108 สหกรณ์แห่งชาติ
 • 132 pi
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • Copy Of Slide Sureat 1
 • Pagwansahakon2023
 • Pirunrajbanner
 • Banner Award
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • Baennexr Nwatkrrm.67
 • Infographic Sar Nayk 2567
 • ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

  บริการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ประกาศเจตนารมณ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ท่านอธิบดี
  ท่านเขต
  สกจ.

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • INFOGRAPHIC สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566
  • INFOGRAPHIC ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
  • INFOGRAPHIC โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการ คทช.
  • INFOGRAPHIC การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สู่ดีเด่นแห่งชาติ
  • INFOGRAPHIC รายงานนายทะเบียน
  • INFOGRAPHIC การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
  • INFOGRAPHIC การวางแผนและบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี ช่วงที่ 2
  • INFOGRAPHIC การวางแผนและบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี ช่วงที่ 3
  • INFOGRAPHIC การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
  • INFOGRAPHIC การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (ระยะเตรียมความพร้อม)
  • INFOGRAPHIC การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (ระยะการนำไปปฏิบัติ)

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  25

  เมนูอื่นๆ

  รายงานประจำปี
  actionplan
  งบทดลองรายเดือน
  รายละเอียด
  ผลการเบิกจ่าย
  รายงานการประชุม
  bigdata
  profie สหกรณ์
  profileกลุ่มเกษตร
  eproject
  คู่มือการบริการ
  ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
  km
  infor
  e-service
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลความพึงพอใจ
  24
  ita
  no gift
  ผลการขับเคลื่อนงสยโครงการตามนโยบาย กท.
  กฎกระทรวง
  นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  4
  workd
  Layer 2
  Info

  สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2565 Copy right © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ภาพประกอบจาก Freepik.com ,Pngtree.com

   

  BACK TO TOP